HUKUKİ DANIŞMANLIK

Uncuoğlu Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu,

1. GENEL ANLAMDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN TANIMI..
Günümüzde, kişiler, şirketler veya kurumlar; çeşitli hukuksal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, zamanında müdahale edilmeyince, ileride daha da büyüyerek maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır.
Hukuksal sorunları olmasa bile; kişi, şirket veya kuruluşların, mesleki ve sosyal ilişkilerinin kurulması öncesinde hukuksal soruları olabilmekte, hukuk danışmanları bu soruları yanıtlayarak muhtemel riskleri en aza indirmektedirler.
Esasen önleyici hukuk tedbirleri kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri kamu/özel gerçek ve tüzel kişiler için fevkalede faydalı ve ileride doğabilecek hukuki problemlere daha başındayken tedbir alma imkanı sağlayan, kişinin fevkalade bir öneme sahiptir.. Nitekim yasa uyarınca asgari sermaye miktarının beş katı sermayesi olan şirketler bir avukat bulundurma zorundadırlar.
Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı:
– Her tür sözleşmellerin hazırlanması,
– Her türli ihbar ihtar ve bildirimin tanzimi,
– Mevcut sözleşmeller doğrultusunda iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi,
– Hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi,
– Yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapılması,
– Üçüncü kişi ve kurumlarla yapılacak müzakere toplantılarına katılma görevinin üstlenilmesi.
2. AVUKATLIK VE MÜDAFİİLİK HİZMETLERİNİN TANIMI:
Türk hukukuna göre dava ve icra takiplerini  avukatla takip etme zorunluluğu (Ceza Hukuku bağlamında zorunlu müdafilik hariç) yoktur. Ancak hukuk sistemimizin kompleks yapısı ile dinamizmi profesyonel hukuki yardımı, avukatlık ve müdafilik hizmetlerini zaruri hale getirmiştir.
Avukatlık Hizmetlerinin Kapsamı:
– Kişi veya kurumların leh veya aleyhinde açılmış/açılacak davalar ile icra takiplerinin takibi,
– Ceza hukukundaki Soruşturma/Kovuşturma aşmalarında müdafilik ve avukatlık hizmetleri,
– Kişi ve kurumların her tür resmi makam ve yargı organları önünde temsil edilmesi,
– İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması,
– Dava öncesi ve dava içi delillerin toplanması,
– Her tütlü delil Tespitinin dava yolu ile yapılması,
– Kararların Yargıtay veya Danıştay nezdinde temyizi,
– Kararların infazı (uygulanmasının sağlanması),
– Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve takibi,
– Mahkeme öncesi uyuşmazlık giderimi,
– Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,
– Mahkemeye gidilmeksizin uzlaşma sağlanması,
– İhbarname, ihtarname ve protesto keşidesi,
– Sözleşme tanzimi ve imzalanması..

Telefon Hemen Ara
kurumsal web tasarım WhatsApp